April 13, 2024

Is Parramatta’s $7 million star the man to save their season?